Norske Dachshundklubbers Forbund

Her finner du opplysninger om NDFs formål, hovedstyret, fagutvalg og lokalklubber – med kontaktinformasjon.

Råbockmossens Qnall / Tassen
Eier: Martin Karlsson
Fotograf: Tor Erik Høistad

NDFs formål

  • Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
  • Fremme mulighetene for aktivitet med hund
  • Fremme utviklingen av de raser NDF forvalter
  • Bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer
  • Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser
  • Utgi tidsskrift
  • Bistå klubbene i organisasjonsspørsmål

Hovedstyret NDF

Tor Rynning-Torp

Tor Rynning-Torp

Leder

Kjersti Grimstad

Kjersti Grimstad

Styremedlem/Sunnhetsutvalget

Jan Inge Skjerven

Jan Inge Skjerven

Nestleder/Hiutvalget

Katrine Harjo

Katrine Harjo

1. vara/Utstillingsutvalget

Anne Bergsengene

Anne Bergsengene

Styremedlem/ M&M-utvalget

Janne Olaisen

Janne Olaisen

2. vara/Sporutvalget

Anne-Mette Kirkemo

Anne-Mette Kirkemo

Styremedlem/Drevutvalget/Webredaktør/Økonomiansvarlig

Organisasjon

NDFs organisasjonskart viser hvilke organer som i henhold til NDFs lover er formelle beslutningsorganer, og hvilke som er rådgivende. Boksene til høyre viser fagkomiteer i NKKs struktur, der NDF har rett til å ha medlemmer. NDF kan også, mer tilfeldig, ha representanter i andre av NKKs komiteer og utvalg.

Dachshundtinget og hovedstyret: Er formelle beslutningsorganer som er hjemlet i forbundets lover.
Utvalgene: Er rådgivende til HS, og består av medlemmer som besitter en spesialkompetanse innen feltet. HS ber lokalklubbene om innspill til utvalgsmedlemmer. I hht. § 4-3 Styrets oppgaver i forbundets lover, er det HS som oppnevner og avvikler utvalg, og utarbeider mandater for disse. Utvalgene har derfor den myndighet som HS til enhver tid gir dem.
Dommerkonferanser: Er ikke nevnt i forbundets lover, men er viktige arenaer for erfaringsutveksling. Dommerkonferansene kan diskutere forståelse av regelverket samt peke på eventuelle endringsbehov. Dommerkonferansene kan også tilrettelegge for kalibreringsøvelser dommerne imellom, for å sikre en likest mulig praktisering av regelverket.
Oppdretterkonferanser er en viktig møteplass for oppdrettere for å få ny kunnskap, drøfte felles problemstillinger, samt arbeide for å få en likest mulig praktisering av regelverk for avl og oppdrett.

 

 

Utdrag av NKKs Organisasjonskart
NKK består av alle raseklubber og forbund med stemmerett på representantskapsmøtet. Representantskapsmøtet velger NKKs hovedstyre til å ivareta organisasjonen mellom møtene. I det daglige vil nok de fleste ha kontakt med NKKs sekretariat.

Jakthundkomitéen: Oppnevnes av NKKs hovedstyre, og består av raserepresentanter. Det er de ulike klubber og forbund som foreslår raserepresentant, og NKKs hovedstyre tar dette vanligvis til følge ved oppnevnelsen.

Fagkomitéene Hi og Drev:
Er underlagt Jakthundkomitéen. Medlemmene av fagkomitéene oppnevnes av NDFs HS, men vi har ingen instruksjonsmyndighet overfor fagkomitéene. Fagkomitéene har sitt mandat og sine oppgaver fra Jakthundkomitéen . Mange saker handler om fortolkning av regelverk, eller brudd på regelverk. Fagkomitéene har også ansvar for opptak av nye dommerelever for respektive hi og drev.

Komiteer og utvalg

Drevutvalget:
drev@dachshundklubb.no
Rune Borgersen (leder), Marianne Nilsen, Geir A. Jørgensen, Tale Waage og Anne-Mette Kirkemo (HS-representant)

Fagkomité for drev underlagt NKK:
Gunleik Vibeto, Vidar Husås og Eddie Moljord

Hiutvalget:
hi@dachshundklubb.no
Kirsten Næss (leder), Ole Andreas Haugland, Thelma Storløkken, Steinar Waage og Jan Inge Skjerven (HS-representant)

Fagkomité for hi underlagt NKK:
Jan Inge Skjerven (NDF), Eivind Lurås og Lena Kjempengren (NTK)

Sporutvalget:
spor@dachshundklubb.no
Ketil Eide (leder), Trond Løkås, Janne Olaisen (HS-representant)

Utstillingsutvalget:
utstilling@dachshundklubb.no
Line Andersen (leder), Lars Hjelmtvedt, Marianne Holmli, Malin Landmark, Kristin Pedersen, Katrine Harjo (HS-representant)

Sunnhetsutvalget: Se egen side >>
su@dachshundklubb.no
Kjersti Grimstad (leder), Frida Seeberg, Anne-Mette Kirkemo, representanter for hvert av avlsrådene; Åge Solberg, Wenja Rui, Christina Bergsengene Gulbrandsen.

Valpeformidler:
valp@dachshundklubb.no
Henvendelser besvares av avlsrådenes medlemmer

Avlsråd Korthårsdachs
kortharsavlsrad@dachshundklubb.no
Bjørn Tore Egeland, Raymond Bråten, Åge Solberg

Avlsråd Langhårsdachs
langharsavlsrad@dachshundklubb.no
Kjersti Grimstad, Kristin Pedersen, Carola Brusevold, Irena Hafstad

Avlsråd Strihårsdachs
striharsavlsrad@dachshundklubb.no
Frida Seeberg, Wenja Rui, Tale Waage

Kasserer:
kasserer@dachshundklubb.no

Medlemsservice:
Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf.: 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Markeds- og mediautvalget (inkl. nettsiden):
dachshunden@dachshundklubb.no
Raymond Bråten (leder), Anne Igsi, Anne Bergsengene, Anne-Mette Kirkemo

“Dachshunden” tidsskrift for Norske Dachshundklubbers Forbund:
Ansvarlig utgiver: Norske Dachshundklubbers Forbund
Ansvarlig redaktør: NDF-leder Tor Rynning-Torp
Teknisk redaktør: Anne Igsi, 1820 Spydeberg
Stoff til bladet sendes: dachshunden@dachshundklubb.no
For frister m.m. se egen side >>

Norske Dachshundklubbers Forbund
Org. nr. 995 118 882
hs@dachshundklubb.no
Bankinformasjon:
Konto nr. 42022746388
IBAN NO80 4202 2746 388
BIC/SWIFT-adresse SPTRNO22
Vipps nr. 626076
Zeiss.no
Zeiss.no
Centaura
Sisu vest

Kontaktinformasjon

Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no

Valpeformidler

valp@dachshundklubb.no

Medlemsservice

Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Dachshunden medlemsblad

dachshunden@dachshundklubb.no