Sunnhetsutvalget jobber med helse og sunnhet hos dachshundrasen. Avlsrådene for de tre ulike hårlagsvariantene gir råd om valg av avlshunder samt valpeformidling. 

En sunn jakt- og familehund

Norske Dachshundklubbers Forbund arbeider for å avle funksjonelt sunne dachshunder, med en rasetypisk konstruksjon, mentalitet og jaktegenskaper

NDFs Sunnhetsutvalg er et rådgivende organ og saksbehandler for NDFs hovedstyre i saker som berører dachshundenes helse og sunnhet, på kort og lang sikt.

De tre avlsrådene for korthår, langhår og strihår skal hjelpe oppdrettere med å finne gode partnere til sine avlshunder, men også valpekjøpere til å finne riktig oppdretter. Avlsrådene er bredt sammensatt  av personer som kompletterer hverandre med erfaring innen oppdrett, bruk og utstilling av dachshunder i ulike størrelsesvarianter. 

Lengre nede på denne siden finner du mer informasjon om avl på dachshund, helse hos dachshund, samt lenker til ressurser rundt disse temaene. Dette er spesielt viktig informasjon for deg som skal avle på hunden din, men også for valpekjøperen å vite hva NDF legger vekt på.

 

Utvalgets medlemmer

Frida Seeberg, Frøydis Hardeng, Anne-Mette Kirkemo (HS-representant)

Henvendelser sendes til SU@dachshundklubb.no

Representant fra avlsråd Korthår: Aage Solberg
Representant fra avlsråd Langhår: Christina Bergsengene Gulbrandsen
Representant for avlsråd Strihår:

Valpeformidler:
valp@dachshundklubb.no

Avlsråd Korthårsdachs
Bjørn Tore Egeland, Raymond Bråten, Åge Solberg
kortharsavlsrad@dachshundklubb.no

Avlsråd Langhårsdachs
Christina Bergsengene Gulbrandsen, Kristin Pedersen, Kjersti Grimstad
langharsavlsrad@dachshundklubb.no 

Avlsråd Strihårsdachs
Frida Seeberg, Wenja Rui, Tale Waage
striharsavlsrad@dachshundklubb.no 

Helse og sunnhet

Dachshunden med sine 9 rasevarianter anses for å være sunne og langlivete. De fleste oppnår en levealder mellom 12 og 16 år. De er generelt forskånet for mange helseproblemer som andre raser sliter med. Forsikringsselskapet Agria har rangert hunderaser etter hvor ofte de blir veterinærbehandlet. Av de 80 vanligste rasene var det bare 18 andre som var sjeldnere hos dyrlege enn dachshunder.

 • Ryggprolaps er dachshundens store svøpe, og NDF anbefaler at alle dachshunder generelt og avlshunder spesielt blir ryggrøntget mellom to og fire års alder
 • Hudbetennelse, ørebetennelse, hudsvulst og livmorbetennelse er sykdommer som dachshunder plages av i langt mindre grad enn andre hunder (kilde: Agria dogbreed profiles).
 • Ingen av dachshundrasene er tatt med i screeningprogrammene for HD/AD, ganske enkelt fordi dachshunder knapt nok plages av disse sykdommene.
 • Dachshundoppdrettere er flinke til å øyenlyse hunder før de bruker de i avl, og det er sjelden det påvises alvorlige øyensykdommer hos våre raser. 

Det er derfor viktig at man ved selektiv avl kun benytter individer som selv er friske, og at man samtidig søker å redusere dachshundens store helseproblem, risiko for prolaps i ryggen. Les mer i RAS – Rasespesifikk avlsstrategi for dachshunder (PDF).

Ryggrøntgen

OBS! NDF dekker 25 % av kostnaden ved ryggrøntgen, så sant hunden er i rett alder (2–4 år). Refusjon gis via din lokalklubb.

Røntgede dachshunder (oppdatert mai 2021)

Øyelysning

Matadorer

Helseundersøkelse

Avl

NDF har samlet sin strategi for rasene her (RAS – rasespesifikk avlsstrategi for dachshunder, NDF’s avlsstrategi samt NDF’s avlskriterier og anbefalinger). Merk at all avl av registrerte rasehunder er også underlagt NKK’s etiske retningslinjer for avl.

Som tispeeier er du med på å prege framtidens dachshunder, om du setter din tispe i avl. Er du usikker på om din tispe egner seg som avlstispe eller hvilken hannhund du bør velge, kan du som NDF-medlem få hjelp av Sunnhetsutvalget.

Men før du setter din tispe i avl, bør du forsikre deg om at hun er skikket til å ha valpekull. Hun bør ha godt gemytt og være i god fysisk form, ha tilfredstillende øyelysningsattest og ellers være frisk og uten tegn til arvelige sykdommer. Hun må ha oppnådd minimum 2x very good på utstilling. Hun må verken være for ung (tidligst 2. løpetid) eller for gammel (helst før fylte 5 år) første gang det settes kull på henne. Det er også ønskelig med kjent ryggstatus.

Kontakt avlsrådet for din hårlagsvariant i god tid før planlagt parring, om du ønsker råd om valg av hanhund. Er det noe du lurer på, tar du gjerne kontakt.

Noen hannhundeiere har valgt å annonsere sin hannhund på denne nettsiden. Dette er bare noen av mulige hanner som kan egne seg i avl. Avlsrådene har god oversikt over brukbare hannhunder i Norge (og til dels i Norden). Avlsrådene kan hjelpe deg med å foreslå partnere som passer til dine ønsker/din tispe.

Sunnhetsutvalgets mandat

Sunnhetsutvalget er et rådgivende organ og saksbehandler for HS i saker som berører dachshundenes helse og sunnhet. 

Utvalgets formål:
Utvalget skal arbeide for å bidra til å

 • bevare dachshunden som en sunn og frisk rase
 • forebygge helseproblemer

Forutsetninger:
Alt arbeid innen Sunnhetsutvalget bygger på:

Oppgaver:

 • Følge opp målene beskrevet i RAS
 • arbeide for at flest mulig av rasens representanter i kommende generasjoner er:
  • Psykisk og fysisk sunne
  • Fri for arvelige defekter
  • Eksteriørmessig akseptable og anvendelig til rasens bruksoppgaver
 • Utarbeide og publisere statistikk over:
  • ryggrøntgede hunder fordelt på antall hunder pr. rase pr. år, samt antall individer fordelt på diagnose/grad
  • antall øyenlyste og antall hunder med katarakt/distichiasis og andre øyesykdommer
 • Samle statistikk fra avlsrådene om de ulike hårlag
 • Avholde seminarer og evt. andre arrangerementer etter behov.
 • Publisere innlegg i Dachshunden om sunnhet og avl

Organisering:

 • Utvalget er underlagt hovedstyret.
 • Leder oppnevnes av HS, utvalget velger sekretær og ev. øvrige funksjoner.
 • Utvalget består av 5-7 medlemmer, deriblant en person fra hvert avlsråd.
 • Funksjonstiden er to år, med mulighet til forlengelse.
 • Det er ønskelig at medlemmene samlet sett representerer erfaring med alle hårlag og flere størrelsesvarianter samt bruksprøver og utstilling.
 • Et medlem bør være medlem/varamedlem i HS. Utvalget skal bestå av medlemmer med et genuint ønske om å jobbe med temaer knyttet til rasens helse.
 • Utvalget skal søke råd hos egnet veterinær i helsespørsmål der det er tjenlig, de bør også ha tilknyttet seg rådgivende eksteriørdommer og jaktprøvedommer. Disse trenger ikke være medlem av sunnhetsutvalget og kontaktes ved behov.
 • Utvalget rapporterer til HS NDF og skal holde HS orientert om viktige saker.
 • Referater fra utvalgets møter sendes HS.
 • Årsrapport og innspill til budsjett må være innlevert innen 28/2
 • Utvalget skal samarbeide med, og søke råd hos, de andre utvalgene ved behov for tverrfaglig kompetanse. Offentlige uttalelser eller informasjon som vedrører viktige eller prinsipielle spørsmål skal være godkjent av HS.

Vedtatt i HS 25. mai 2021

Zeiss.no
Zeiss.no
Centaura
Sisu vest

Kontaktinformasjon

Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no

Valpeformidler

valp@dachshundklubb.no

Medlemsservice

Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Dachshunden medlemsblad

dachshunden@dachshundklubb.no