Sunnhetsutvalget

Sunnhetsutvalget jobber med avlsspørsmål og dachshundrasens helse og utfordringer.

Sunnhetsutvalgets mandat

Gjeldende fra 2017

Formål:

Utvalget er et rådgivende organ og saksbehandler for HS i saker som berører rase‐, sunnhets‐ og avlsspørsmål. Utvalget skal samarbeide med, og søke råd hos, de andre utvalgene ved behov for tverrfaglig kompetanse. Offentlige uttalelser eller informasjon som vedrører viktige eller prinsipielle spørsmål skal være godkjent av HS.

Utvalget oppnevnes av HS.

Utvalget består av minimum 3 medlemmer. Det er ønskelig at maksimalt 50 prosent av medlemmene skiftes ut hvert år. Det er ønskelig at medlemmene representerer erfaring med alle hårlag og flere størrelsesvarianter.

Leder oppnevnes av HS, utvalget velger sekretær og ev. øvrige funksjoner.

Et medlem bør være medlem/varamedlem i HS. Utvalget skal bestå av medlemmer med et genuint ønske om å jobbe med avlsspørsmål i tillegg til rasens helse og utfordringer. Utvalget skal søke råd hos egnet veterinær i helsespørsmål der det er tjenlig, de bør også ha tilknyttet seg rådgivende eksteriørdommer og jaktprøvedommer, disse trenger ikke være medlem av sunnhetsutvalget og kontaktes ved behov.

Konkrete oppgaver:

Alt arbeid innen Sunnhetsutvalget skal foregå i henhold til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, NKKs avlsstrategi og RAS.

Utvalget skal arbeide for å bevare dachshunden ut fra rasestandarden og bruksegenskaper og følge NDFs avlsanbefalinger og avlsrestriksjoner og samarbeide med NKK om dataregistre.

Godkjenne avlshannhunder/avlstisper som fyller NDFs vedtatte kriterier og opprette kontakt med eierne. Samarbeide med de andre nordiske dachshundklubbene og oppdrettere for å fremme dachshundens funksjon og helse og drive informasjon og rådgivning.

Avholde seminarer etter behov.

Utvalget rapporterer til HS NDF og skal holde HS orientert om viktige saker. Referat sendes HS. Årsrapport og innspill til budsjett innen 28/2

Utvalgets medlemmer

Henvendelser til Sunnhetsutvalget kan midlertidig rettes til hovedstyrets leder, inntil et nytt SU er utvalgt. 

Leder:

Medlemmer:

Alle henvendelser til avlsrådet sendes til SU@dachshundklubb.no

Valpeformidler:
Henvendelser besvares av Sunnhetsutvalgets medlemmer
valp@dachshundklubb.no

Kim Bellamy – innhentes for fagkompetanse NKK

Avl

NDF har samlet sin strategi for rasene her (RAS – rasespesifikk avlsstrategi for dachshunder, NDF’s avlsstrategi samt NDF’s avlskriterier og anbefalinger). Merk at all avl av registrerte rasehunder er også underlagt NKK’s etiske retningslinjer for avl.

Som tispeeier er du med på å prege framtidens dachshunder, om du setter din tispe i avl. Er du usikker på om din tispe egner seg som avlstispe eller hvilken hannhund du bør velge, kan du som NDF-medlem få hjelp av Sunnhetsutvalget.

Men før du setter din tispe i avl, bør du forsikre deg om at hun er skikket til å ha valpekull. Hun bør ha godt gemytt og være i god fysisk form, ha tilfredstillende øyelysningsattest og ellers være frisk og uten tegn til arvelige sykdommer. Hun må ha oppnådd minimum 2x very good på utstilling. Hun må verken være for ung (tidligst 2. løpetid) eller for gammel (helst før fylte 5 år) første gang det settes kull på henne. Det er også ønskelig med kjent ryggstatus.

Kontakt sunnhetsutvalget i god tid før din tispe løper og sørg for å sende med kopi av stamtavle og utstillingskritikker. Bruk skjemaet Forespørsel om avlsråd. Er det noe du lurer på, tar du gjerne kontakt.

Noen hannhundeiere har valgt å annonsere sin hannhund på denne nettsiden. Dette er bare noen av mulige hanner som kan egne seg i avl. Sunnhetsutvalget har god oversikt over brukbare hannhunder i Norge (og til dels i Norden). Sunnhetsutvalget kan hjelpe deg med å foreslå partnere som passer til dine ønsker/din tispe.

Helse og sunnhet

Dachshunden med sine 9 rasevarianter anses for å være sunne og langlivete. De fleste oppnår en levealder mellom 12 og 16 år. De er generelt forskånet for mange helseproblemer som andre raser sliter med. Forsikringsselskapet Agria har rangert hunderaser etter hvor ofte de blir veterinærbehandlet. Av de 80 vanligste rasene var det bare 18 andre som var sjeldnere hos dyrlege enn dachshunder.

  • Hudbetennelse, ørebetennelse, hudsvulst og livmorbetennelse er sykdommer som dachshunder plages av i langt mindre grad enn andre hunder (kilde: Agria dogbreed profiles).
  • Ingen av dachshundrasene er tatt med i screeningprogrammene for HD/AD, ganske enkelt fordi dachshunder knapt nok plages av disse sykdommene.
  • Dachshundoppdrettere er flinke til å øyenlyse hunder før de bruker de i avl, og det er sjelden det påvises alvorlige øyensykdommer hos våre raser.

Det er derfor viktig at man ved selektiv avl kun benytter individer som selv er friske, og at man samtidig søker å redusere dachshundens store helseproblem, risiko for prolaps i ryggen. Les mer i RAS – Rasespesifikk avlsstrategi for dachshunder (PDF).

Ryggrøntgen

OBS! NDF dekker 25 % av kostnaden ved ryggrøntgen, så sant hunden er i rett alder (2–4 år). Refusjon gis via din lokalklubb.

Røntgede dachshunder (oppdatert mai 2021)

Øyelysning

Matadorer

Helseundersøkelse

Centaura
Sisu vest
Zeiss.no

Kontaktinformasjon

Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no

Valpeformidler

valp@dachshundklubb.no

Medlemsservice

Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Dachshunden medlemsblad

dachshunden@dachshundklubb.no