Alle klubber, forbund og medlemmer under Norsk Kennel Klub (NKK) er nå gjort kjent med den utfordrende økonomiske situasjonen NKK har havnet i som følge av covid-19. Hovedstyret har fått en rekke henvendelser og spørsmål om Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF) vil bidra økonomisk for å hjelpe NKK. Mange uttrykker også bekymring for hvordan det skal gå med NDF i denne situasjonen.

Hovedstyret deler bekymringen – og vil se på mulige løsninger – men vi vil samtidig høre med våre lokalklubber hvilke tanker de har på dette. Vi ønsker derfor innspill til hvordan NDF kan hjelpe innenfor de muligheter vi har.

Hovedstyret har vært i kontakt med andre klubber og forbund i jaktsektoren, og er gjort kjent med at mange nå jobber for å finne gode løsninger. Hva disse består i er på det nåværende tidspunkt lite konkret, men man ser på både donasjon- og lånealternativer. Vi ser det som hensiktsmessig å samarbeide med de andre NKK-klubber/forbund, for på denne måten vil det trolig kunne utarbeides felles planer og avtaler som gavner alle parter.

Som tidligere orientert vil Hovedstyret ha en gjennomgang av vår egen økonomiske situasjon, og vi vil derfor skynde oss litt langsomt i denne saken. Slik kan vi ta gode avgjørelser for NDFs framtid. Siden scenariet fra NKK er at en konkurs vil kunne skje i juni/juli, har man også litt tid til å få gjort de nødvendige vurderinger og utredninger.

Dersom det skal gis lån til NKK må dette etter Hovedstyrets vurdering behandles av Dachshundtinget (DHT). Det er berammet ekstraordinært DHT 8. juni og saken vil dermed kunne tas opp til behandling dersom lokalklubbene raskt kommer på banen med innspill. Da vil vi kunne overholde frister ref. vedtektene våre for utsending av sakspapirer. Vi ber derfor om lokalklubbenes tanker og innspill innen 3. mai.

Utfyllende saksdokumenter og alternative løsninger vil oversendes så snart vi har noe klart. Vi ser at dette ikke er den beste løsningen, men tidspresset tatt i betraktning er dette allikevel det beste alternativet vi har p.t.

Sign. Hovedstyret NDF