Den 17. august i år fikk fem medlemmer av NDF, som hadde vært ekskludert siden 2. mars, tilbake sine medlemskap i NKK og NDF, etter at NKKs hovedstyre opphevet en dom fra NKKs Appellutvalg.

I et møte i NKKs konfliktutvalg 13. august ble NDF og Jaktdachshundgruppa (tidligere KOS) enige om at NDF ikke lenger ser på gruppen som konkurrerende, og at man i framtiden skal søke å samarbeide til det beste for dachshunden.

Bakgrunn:

Kort- og strihårsgruppa (KOS) ble stiftet 11. februar 2017 som en uoffisiell interessegruppe for alle som jakter med dachshund.

Til Dachshundtinget i 2017 leverte Hedmark DHK en sak der de mente at gruppa var konkurrerende til NDF. På tinget be saken trukket mot at NDFs hovedstyre skulle be NKK om en prinsipiell avklaring. NDF sendte en sak til NKKs Disiplinærkomite 7. juli 2017, via NKKs administrasjon, mot de sittende medlemmene i interimstyret i KOS, med bakgrunn i at det daværende HS mente at gruppa drev konkurrerende virksomhet. DK avviste saken 1. november 2017, og mente det ikke var grunnlag for disiplinære reaksjoner. Flertallet i det daværende HS i NDF vedtok å anke avgjørelsen til NKKs Appellutvalg.

Appellutvalget vedtok 2. mars 2018 å utestenge fem medlemmer fra NKK og tilsluttede klubber for tre år. De av de fem som er autoriserte dommere for drev og ettersøk mistet da også sine autorisasjoner som følge av manglende medlemskap i NKK.

De fem ekskluderte medlemmene stevnet NKK for Oslo tingrett med krav om å få opphevet eksklusjonene. Da ble de invitert til et møte med administrativ- og valgt toppledelse i NKK. NKKs HS vedtok deretter å behandle saken.

Kort- og strihårsgruppa (KOS) skiftet 10. august 2018 navn til Jaktdachshundgruppa.

NKKs konfliktutvalg ble koblet inn, og kalte inn representanter for NDF og Jaktdachshundgruppa til møte 13. august. På bakgrunn av protokollen fra dette møtet, opphevet HS i NKK eksklusjonene 17. august, samme dato som NKK hadde frist for tilsvar på stevningen for Oslo tingrett.

De fem har nå også fått tilbake sine autorisasjoner og tillitsverv de besatte i NDF og lokalklubber, før eksklusjonen.

Framtid:

Etter initiativ fra æresmedlem i NDF, Niels Brandstrup, har representanter for Jaktdachshundgruppa og NDF hatt både uoffisielle og formelle samtaler, der begge parter har hatt et oppriktig ønske om å løse konflikten og danne en plattform for framtidig samarbeid.

Vi er enige om at det framtidige samarbeidet mellom JDG og NDF skal være tuftet på gjensidig respekt og ryddighet. Eventuelle motsetninger skal løses med dialog. Hva som ble sagt og gjort før møtet i konfliktutvalget i NKK legger vi nå bak oss, og ser framover mot hva vi kan få til sammen, til beste for dachshunden.

Vi forventer at også lokalklubbene ser og respekterer at dette er beste vei framover for både rasen, dachshundmiljøet og medlemmene.

20. september 2018

For styret i NDF: Roger Åsheim, leder
For styret i Jaktdachshundgruppa: Anne Bergsengene, leder